Rechten & plichten

Disclaimer

Disclaimer van hetvermeertje.nl

Disclaimer restaurant het Vermeertje

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van, restaurant het Vermeertje gebeurt voor risico van de gebruiker.

Restaurant het Vermeertje spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin restaurant het Vermeertje als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan restaurant het Vermeertje niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Restaurant het Vermeertje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van restaurant het Vermeertje kan mogelijkheden bevatten om zowel door restaurant het Vermeertje ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Restaurant het Vermeertje geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Restaurant het Vermeertje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van restaurant het Vermeertje kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van restaurant het Vermeertje liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van, restaurant het Vermeertje.

Restaurant het Vermeertje is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Restaurant het Vermeertje geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Restaurant het Vermeertje aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Restaurant het Vermeertje vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de website van restaurant het Vermeertje website en restaurant het Vermeertje geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van, restaurant het Vermeertje.

Tevens is restaurant het Vermeertje niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van, restaurant het Vermeertje die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is restaurant het Vermeertje in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@hetvermeertje.nl of bel ons op 015 – 889 71 75.